എന്റെ വയറ്റിൽ ഉണ്ണിയേശു... പത്തൊമ്പതുകാരിക്ക് ദിവ്യഗർഭം!

ഡോക്ടർ എൻെറ വയറ്റിൽ ഉണ്ണിയേശു വളരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതു പറഞ്ഞിട്ട് ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.

എൻറേത് ദിവ്യ ഗർഭമാണ്. 19 വയസുകാരിയായ ഹെയ്‌ലി എന്ന യുവതിയാണ് വിചിത്രമായ അവകാശവാദവുമായി ഡോക്ടർ ഫില്ലിൻെറ അരികിലെത്തിയത്.

യുവതിയുടെ സംസാരം അത്ര പന്തിയല്ലെന്നു കണ്ടു ഡോക്ടർ നടത്തിയ വൈദ്യ പരിശോധനയിൽ യുവതി ഗർഭിണിയല്ലെന്നു തെളിഞ്ഞു. എന്നാൽ തൻെറ വാദത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകകയാണ് അമേരിക്കക്കാരിയായ യുവതി. മെഡിക്കൽ പരിശോധനയിൽ തനിക്കു വിശ്വാസമില്ലെന്നും കഴിഞ്ഞ ഒൻപതുമാസമായി താൻ ഉണ്ണിയേശുവിനെ ഉദരത്തിൽ ചുമക്കുകയാണെന്നും അധികം വൈകാതെ താൻ പ്രസവിക്കുമെന്നും യുവതി പറയുന്നു.

കന്യാമറിയത്തെപ്പോലെ താനും ഉണ്ണിയേശുവിന് ജന്മം നൽകുമ്പോൾ അവിശ്വാസികളും വിശ്വാസികളായിത്തീരുമെന്നും അതിന് ഇനി അധികദിവസമില്ലെന്നും അവൾ വാദിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകളിലും വൈദ്യപരിശോധനകളിലും ഗർഭിണിയല്ലെന്നു തെളിഞ്ഞിട്ടും യുവതി തൻെറ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണിപ്പോഴും.

യുവതിയുടെ ഈ പ്രത്യേക മാനസീകാവസ്ഥയിൽ വ്യാകുലരാണ് കുടുംബവും ബന്ധുക്കളും. യുവതി പറയുന്നത് പച്ചക്കള്ളമാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും അത് അവളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാവാതെ നട്ടംതിരിയുകയാണ് ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും.

വ്യത്യസ്തമായ വാർത്തകൾ വായിക്കാം...

 

Share this article

Tagged under

Related items

About us

Kaaranavar.com is an online Malayalam news portal with an aim to bring news from all areas 24x7

 

Whether it is local news, career guidance, dream homes, a look at what’s on in the city or best of movie world gossip, Kaaranavar's sections have it all, alongside staple news and amusers like comics and crosswords. 

Email : contact@kaaranavar.com

Call @ +91-7034289090

Last posts

Newsletter

Enter your E-mail below for subscribe the newsletter with us.