പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് താങ്ങായി ഷാനിയാസ് കുന്നിക്കോട്

പ്രവാസി സമൂഹത്തിന് താങ്ങായും തണലായും മക്ക ഒഐസിസി എന്നും മുന്നിലാണ്.

വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന പ്രവാസികളെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ട് വരാൻ കേരളാ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച സംഘടനയാണ് Overseas Indian Cultural Congress (ഒഐസിസി - OICC).

വിദേശത്തു ജോലി ചെയുന്ന മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി സാമൂഹിക - ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഒഐസിസി നടത്തിവരുന്നത്. ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്കും തണലായി എന്നും ഒഐസിസി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഒഐസിസിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് മക്ക ഒഐസിസി നോർക്ക റീജണലാണ്. നിരവധി പ്രവാസികൾക്ക് സഹായകരമായ മക്കാ റീജിയണലിന്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് ഷാനിയാസ് കുന്നിക്കോടാണ്. ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന മക്കാ പ്രവാസികൾക്ക് സഹായഹസ്തവുമായാണ് ഷാനിയാസ് എത്തുന്നത്.

സൗദി അറേബ്യയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള നഗരമാണ് മക്ക. തീർത്ഥാടനത്തിനും മറ്റുമായി നിരവധി മലയാളികൾ മക്കയിലെത്തുന്നു, അവർക്ക് താങ്ങും തണലുമായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൊല്ലം സ്വദേശിയായ ഷാനിയാസ് സൗദിയിൽ സ്വന്തമായി ബിസിനസ് നടത്തിവരുന്നു. ഡിഗ്രി പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത് പുനലൂർ എസ്എൻ കോളേജിലാണ്.

പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് താങ്ങാകുന്ന മക്ക ഒഐസിസി നോർക്ക റീജണലിന്റെ പ്രവർത്തനം ഷിഫാ ബറക്ക ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും 5 മണി മുതൽ 11 മണിവരെ നടത്തിവരുന്നതാണ്.

വ്യത്യസ്തമായ വാർത്തകൾ വായിക്കാം...

 
Last modified on 16/11/2016

Share this article

Tagged under

Related items

About us

Kaaranavar.com is an online Malayalam news portal with an aim to bring news from all areas 24x7

 

Whether it is local news, career guidance, dream homes, a look at what’s on in the city or best of movie world gossip, Kaaranavar's sections have it all, alongside staple news and amusers like comics and crosswords. 

Email : contact@kaaranavar.com

Call @ +91-7034289090

Last posts

Newsletter

Enter your E-mail below for subscribe the newsletter with us.