അമ്പതാം വയസിലും തളരാതെ... അഷ്‌റഫ് ഓടിയത് 50 കിലോമീറ്റർ

അമ്പതാം വയസ്സിലും ഒരു നിമിഷം പോലും ഇടവേളയെടുക്കാതെ 51 കിലോമീറ്റർ ഓടി അഷ്റഫ് മൂവാറ്റുപുഴയിലെ കായികതാരങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമായി.

മൂവാറ്റുപുഴ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന അഷ്റഫിന്റെ ഓട്ടയജ്ഞത്തിൽ നഗരസഭാ ചെയർപഴ്സനും കൗൺസിലർമാരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരും കായിക പ്രതിഭകളും അഷ്റഫിനൊപ്പം ഓടി. കൂടെയോടിയവരൊക്ക പിന്മാറിയപ്പോൾ അൻപതുകാരനായ അഷ്റഫ് നിർത്താതെ 101 വട്ടം സ്റ്റേഡിയത്തിനു വലം വച്ച് 51 കിലോമീറ്റർ ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കി.

മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യ മസ്സുസുകൾ അകന്നു പോകുന്നതിനെതിരെ സ്നേഹവും സൗഹൃദവും കൂട്ടായ്മയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് മാരത്തൺ അഷ്റഫ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കക്കടാശ്ശേരി പുന്നമറ്റം മേക്കൽ പുത്തൻപുര എം.എ. അഷ്റഫ് ഓട്ടയജ്ഞം സംഘടിപ്പിച്ചത്. നാലു മണിക്കൂറെടുത്ത് 101 വട്ടവും സ്റ്റേഡിയത്തെ വലം വച്ചു ഓട്ടയജ്ഞം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോഴും വേഗതയ്ക്കു കുറവുണ്ടായില്ല. സംസ്ഥാനത്തെവിടെ മാരത്തണുണ്ടെങ്കിലും പങ്കെടുക്കാൻ അഷ്റഫ് ഉണ്ടാകും. അങ്ങിനെയാണ് പേരിനൊപ്പം മാരത്തൺ എന്ന വിശേഷണമുണ്ടായത്. അമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലും പങ്കെടുക്കുന്ന മാരത്തണുകളിൽ ഒന്നാമതെത്തുകയെന്നത് അഷ്റഫിനു ഹരമാണ്. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ നടന്ന 30 മാരത്തണുകളിൽ അഷ്റഫ് പങ്കെടുത്തു.

വ്യത്യസ്തമായ വാർത്തകൾ വായിക്കാം...

 

Share this article

Tagged under

Related items

About us

Kaaranavar.com is an online Malayalam news portal with an aim to bring news from all areas 24x7

 

Whether it is local news, career guidance, dream homes, a look at what’s on in the city or best of movie world gossip, Kaaranavar's sections have it all, alongside staple news and amusers like comics and crosswords. 

Email : contact@kaaranavar.com

Call @ +91-7034289090

Last posts

Newsletter

Enter your E-mail below for subscribe the newsletter with us.