ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റുകൾ ക്ഷീരമേഖലയിലേക്ക്

രാജ്യത്തെ ക്ഷീരമേഖല ഡിജിറ്റലാകുന്നു. പേ ടിഎം, മൊബിക്വിക്ക് തുടങ്ങിയ ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റ് കമ്പനികൽ പാലും പാലുത്പന്നങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളുമായി കൈകോർത്തിട്ടുണ്ട്.

മദർ ഡെയറിയുമായി പേ ടിഎം കൈകോർത്തപ്പോൾ മൊബി ക്വിക് കൂട്ടുപിടിച്ചത് ക്ഷീരമേഖലയിലെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനിയായ അമുലിനെയാണ്. പാൽ സംഭരണകേന്ദ്രങ്ങളിൽ പണവിതരണത്തിന് ഡെയറി കമ്പനികളെ ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റുകൾ സഹായിക്കും.

പ്രതിദിനം 80 കോടിയുടെ വില്പനയുള്ള അമുലിൻറെ 8,500 ബൂത്തുകളിലും മൂന്നു ലക്ഷം റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലുമാണ് മൊബി ക്വിക് ഉപയോഗിക്കുക. അമുലിൻറെ മൊത്തം വില്പനയിൽ 20 ശതമാനം വരെ ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടായി ലഭിക്കുമെന്നാണ് മൊബി ക്വിക്കിൻറെ പ്രതീക്ഷ. ഇതുതന്നെ പ്രതിദിനം 16 കോടി വരും.

കറൻസി റദ്ദാക്കലിനു ശേഷം മദർ ഡെയറിയുടെ 1,100 ബൂത്തുകളിൽ പേ ടിഎം ഇടപാടുകൾ പ്രതിദിനം മൂന്നു ലക്ഷത്തിൽനിന്ന് 40 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. എണ്ണമാകട്ടെ 2000ൽനിന്ന് 40,000ഉം. എസ്ബിഐ സ്മാർട്ട് ചാർജ് കാർഡും ഇടപാടുകൾക്ക് മദർ ഡെയറി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

 

Share this article

About us

Kaaranavar.com is an online Malayalam news portal with an aim to bring news from all areas 24x7

 

Whether it is local news, career guidance, dream homes, a look at what’s on in the city or best of movie world gossip, Kaaranavar's sections have it all, alongside staple news and amusers like comics and crosswords. 

Email : contact@kaaranavar.com

Call @ +91-7034289090

Last posts

Newsletter

Enter your E-mail below for subscribe the newsletter with us.