പുതുവർഷത്തിലെ അച്ഛാദിൻ: ശമ്പളവും പെൻഷനും വൈകും; നോട്ടില്ലെന്ന് ആർ.ബി.ഐ

പുതുവർഷത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ശമ്പള– പെൻഷൻ വിതരണം താറുമാറാകാൻ സാധ്യത.

ആവശ്യത്തിനു നോട്ട് നൽകാനാകില്ലെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് കേരളത്തെ അറിയിച്ചു. ശമ്പളവും പെൻഷനും വിതരണം ചെയ്യാൻ കേരളത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് 1,391 കോടി രൂപയാണ്. 600 കോടി രൂപയേ ഉറപ്പ് നൽകാനാകൂവെന്ന് ആർബിഐ അറിയിച്ചു. മൂന്നാം തീയതി മുതൽ 13 തീയതി വരെയാണ് കേരളത്തിലെ ശമ്പള വിതരണം.

ഡിസംബർ മാസത്തെ ശമ്പള വിതരണത്തെക്കാൾ ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിയാണു വരുന്ന മാസത്തെ ശമ്പള വിതരണത്തിൽ സംസ്ഥാനം നേരിടാൻ പോകുന്നത്. ആവശ്യമുള്ളതിന്റെ 60% മാത്രം തുകയേ കൈമാറാനാകൂയെന്നാണ് ആർബിഐ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുസംബന്ധിച്ചു പരിഹാരം തേടുന്നതിനായി ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി റിസർവ് ബാങ്ക് പ്രതിനിധിയുമായും എസ്ബിടി, എസ്ബിഐ, കാനറ തുടങ്ങിയ ബാങ്കുകളുടെ പ്രതിനിധികളുമായും ഇന്നലെ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. സർക്കാരിന് ആവശ്യമുള്ള തുക ഈ മുന്നു ബാങ്കുകളിലേക്കുമായി ആർബിഐ കൈമാറും. ഇതോടെ ആവശ്യമുള്ള തുക ജനങ്ങൾക്കു പിൻവലിക്കാനാകില്ലെന്ന സാഹചര്യവും ഉയരും.

അതേസമയം, ജീവനക്കാർക്കു ശമ്പളം നൽകാൻ സർക്കാരിന്റെ കൈവശം പണമുണ്ട് പക്ഷേ ആവശ്യത്തിനു നോട്ടില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക് നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം 19.5% നികുതി വളർച്ചയാണ് കേരള സർക്കാർ ഉന്നമിട്ടത്. ഇതിന്റെ പകുതി പോലും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ധനമന്ത്രി വിലയിരുത്തി. നോട്ട് പരിഷ്കാരം വരും മുൻപ് ഒക്ടോബറിൽ 3,000 കോടി രൂപയായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ നികുതി വരുമാനം. ഡിസംബറിൽ ഇത് 2,200 കോടി രൂപയായി. 800 കോടി രൂപയോളം ഒറ്റയടിക്കു കുറഞ്ഞു.

വ്യത്യസ്തമായ വാർത്തകൾ വായിക്കാം...

 
Last modified on 29/12/2016

Share this article

Tagged under

Related items

About us

Kaaranavar.com is an online Malayalam news portal with an aim to bring news from all areas 24x7

 

Whether it is local news, career guidance, dream homes, a look at what’s on in the city or best of movie world gossip, Kaaranavar's sections have it all, alongside staple news and amusers like comics and crosswords. 

Email : contact@kaaranavar.com

Call @ +91-7034289090

Last posts

Newsletter

Enter your E-mail below for subscribe the newsletter with us.