2017 ജനുവരി മുതല്‍ എല്ലാ ഫോണുകളിലും വാട്ട്സ്ആപ് ലഭിക്കില്ല

2017 ജനുവരി മുതല്‍ എല്ലാ ഫോണുകളിലും വാട്ട്സ്ആപ് ലഭിക്കില്ല

ചില പഴയ സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണുകളില്‍ 2017 ജനുവരി മുതല്‍ വാട്ട്സ് ആപ് ലഭിക്കുകയില്ല. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയില്‍ തന്നെ ഇക്കാര്യം വാട്ട്സ് ആപ് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിരുന്നതാണ്. 2016 ഡിസംബര്‍ 31 ശേഷം വാട്ട്സ് ആപ് നഷ്ടമാകുന്ന ഫോണുകളുടെ ലിസ്റ്റും കമ്പനി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.  ഭാവി മുന്നില്‍ കണ്ട് നടത്തേണ്ട പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇവയില്‍ വാട്ട്സ്ആപ് ഇനി ലഭിക്കുകയില്ലെന്നാണ് കമ്പനി അറിയിച്ചത്. സേവനം തുടര്‍ന്നും ലഭ്യമാകാന്‍ ഫോണുകള്‍ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനും വാട്ട്സ് ആപ് അഭ്യര്‍ഥിച്ചിരുന്നു.

ബ്ലാക് ബെറി (ബ്ലാക്ബെറി 10 ഉള്‍പ്പെടെ), നോകിയ S40, നോക്കിയ സിംബിയാന്‍ S60, ആന്‍ഡ്രോയ്ഡ് 2.1, 2.2, വിന്‍ഡോസ് ഫോണ്‍ 7.1, ഐഫോണ്‍ 3GS/ഐഒഎസ് 6.വാട്ട്സ്ആപ് സേവനം അവസാനിക്കുന്ന ഫോണുകള്‍ ഇവയാണ്.

Last modified on 02/01/2017

Share this article

Tagged under

Related items

About us

Kaaranavar.com is an online Malayalam news portal with an aim to bring news from all areas 24x7

 

Whether it is local news, career guidance, dream homes, a look at what’s on in the city or best of movie world gossip, Kaaranavar's sections have it all, alongside staple news and amusers like comics and crosswords. 

Email : contact@kaaranavar.com

Call @ +91-7034289090

Last posts

Newsletter

Enter your E-mail below for subscribe the newsletter with us.